Ιατρικός Τουρισμός

Πως θα γίνω Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Πως θα γίνω Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Τα τελευταία χρόνια ακούμε αρκετά συχνά τον όρο « Εκπαιδευτής Ενηλίκων»  και πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να πιστοποιηθούν , αξιοποιώντας την πιστοποίηση αυτή είτε ως κύρια επαγγελματική απασχόληση είτε ως δευτερεύουσα.

 

Τι είναι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων;

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του, συν την πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

  • συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων,
  • εξειδικεύει τους στόχους στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων,
  • διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
  • επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να δουλέψει σε οργανισμούς και φορείς:

α) αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

γ) γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

δ) ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

 

Πώς γίνεσαι εκπαιδευτής ενηλίκων

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορεί να είναι μη-πιστοποιημένοι, μη-πιστοποιημένοι αλλά καταρτισμένοι, ή πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή από άλλο Φορέα  επίσημα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ( ΕΣΥΔ).

Μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Χρειάζεται να πείσουν τον εργοδότη ότι κάνουν για την δουλειά ή να μην διεκδικούν την

συγκεκριμένη θέση εκπαιδευτές με περισσότερα προσόντα.

 

Μη πιστοποιημένοι αλλά καταρτισμένοι εκπαιδευτές

Χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ολοκληρώσει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για να αποδείξουν στον εργοδότη την καταλληλότητα τους ή για να πάρουν μόρια σε προκηρύξεις.

 

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Υπάρχουν θέσεις αποκλειστικά για πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Επίσης, η πιστοποίηση δίνει παραπάνω μόρια σε προκηρύξεις όπου η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη. Πολλοί, πέραν της πιστοποίησης έχουν παρακολουθήσει και αρκετά σχετικά σεμινάρια για να εξαντλούν τα μόρια που δίνονται σε προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Η πιστοποίηση

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων γίνεσαι κατόπιν εξετάσεων. Η διαδικασία των εξετάσεων περιλαμβάνει α) γραπτή εξέταση και β) πρακτικό μέρος (παρουσίαση μικροδιδασκαλίας) .

 

Γραπτή εξέταση  :  Η γραπτή εξέταση αξιολογεί τις γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευτών σχετικά με α) τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαίδευσης με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού−στόχου, β) την υλοποίηση της εκπαίδευσης συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα.

 

Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας

 

Η μικροδιδασκαλία αξιολογεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών στην υλοποίηση της εκπαίδευσης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη, αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική πρακτική.

Η μικροδιδασκαλία διαρκεί είκοσι (20) λεπτά σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου και γίνεται ενώπιον ομάδας συνυποψήφιων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από κείμενο του υποψηφίου, στο οποίο περιέχεται ο σχεδιασμός της. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει διευκρινίσεις στους αξιολογητές στο πλαίσιο συνέντευξης διάρκειας δέκα (10) λεπτών.

 

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις για το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Αναλυτικά τα διαθέσιμα προγράμματα μας μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

1) Πρόγραμμα  διάρκειας 150 ωρών, το οποίο υλοποιείται με τη μέθοδο blended learning (135 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική εξάσκηση εστιασμένες στη μικροδιδασκαλία).

2) Πρόγραμμα διάρκειας 15 ωρών εστιασμένο στη μικροδιδασκαλία, blended learning (15 ώρες πρακτική εξάσκηση εστιασμένες στη μικροδιδασκαλία).

 

Για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνήσετε  στο     210 9029780 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας :

Ονοματεπώνυμο *

Email *

Μήνυμα *

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ