ΙΕΚ Νέα Γνώση

Ειδικότητες Πιστοποιήσεων

Ειδικότητες Πιστοποιήσεων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ , σύμφωνα με το ISO/IEC 17024:2012)

Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος έχει γνώσεις ενός επαγγελματικού πεδίου – εργασιακού χώρου και των συναφών με αυτόν γνωστικών αντικειμένων, με έμφαση στην κριτική κατανόηση θεωριών, αρχών και διαδικασιών. Εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους, υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διεργασία διευκολύνοντας τους ενήλικες και στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα της κατάρτισης να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να προσαρμόζονται δημιουργικά στην αλλαγή.

Μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων επιδιώκει να αναπτύξει ένα φάσμα δημιουργικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα του κοινωνικού και εργασιακού χώρου, δημιουργώντας ευκαιρίες για επανασχεδιασμούς της κοινωνικής και επαγγελματικής δράσης τόσο των ενηλίκων καταρτιζόμενων όσο και των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Μέσα από σύνθετες τεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή/και προγράμματα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων συνθέτοντας διαφορετικές προσεγγίσεις ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την διά βίου-επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων ή ομάδων ως περιεχόμενο και ως διαδικασία.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι διαπιστευμένος φορέας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποίησης 1082 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Σχετικά Έγγραφα:

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Νέα Γνώση

Θεματικές Ενότητες Εξέτασης Εκπαιδευτή Ενηλίκων

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ