ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μητρώο Συνεργατών

Μητρώο Συνεργατών

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ A.E. έχει δημιουργήσει Μητρώο Συνεργατών για την αξιόπιστη διεξαγωγή εξετάσεων.  Στο Μητρώο Συνεργατών γίνονται δεκτές αιτήσεις για:

Εξεταστές. Δικαίωμα υποβολής στο μητρώο εξεταστών έχουν φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι:

  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα τους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εξεταστές από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, ή
  • Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εξεταστές από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Όποιος επιθυμεί να γίνει εξεταστής μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση εξεταστή  με τα στοιχεία του και να τη στείλει ταχυδρομικώς ή με email στα γραφεία της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και τα ως άνω αποδεικτικά.

Αξιολογητές: Δικαίωμα υποβολής στο μητρώο αξιολογητών έχουν φυσικά πρόσωπα οι οποίοι είναι:

  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα τους, ή
  • Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Όποιος επιθυμεί να γίνει αξιολογητής μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση αξιολογητή  με τα στοιχεία του και να τη στείλει ταχυδρομικώς ή με email στα γραφεία της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και τα ως άνω αποδεικτικά.

Επιτηρητές: Δικαίωμα υποβολής στο μητρώο επιτηρητών έχουν φυσικά πρόσωπα οι οποίοι μπορεί να είναι:

  • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή
  • Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ή
  • Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ή
  • Απόφοιτοι Λυκείου

Όποιος επιθυμεί να γίνει επιτηρητής μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση επιτηρητή  με τα στοιχεία του και να τη στείλει ταχυδρομικώς ή με email στα γραφεία της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και τα ως άνω αποδεικτικά.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι διαπιστευμένος φορέας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποίησης 1082 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012

Σχετικά Έγγραφα:

Αίτηση Αξιολογητών

Αίτηση Εξεταστών

Αίτηση Επιτηρητών

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ