Ιατρικός Τουρισμός

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών είναι καίριας σημασίας για τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε  προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα της ζωής των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τη λειτουργία της  (π.χ. εργαζόμενοι, σπουδαστές, καταρτιζόμενοι).

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι υπόχρεη στην τήρηση δεσμεύσεων, οι οποίες αφορούν προστασία των προσωπικών δεδομένων και απορρέουν από:

 • Υποχρεώσεις συμμόρφωσης της με Εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • Υποχρεώσεις συμμόρφωσης της με Ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και ιδιαίτερα τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων – ΓΚΠΔ
 • Συμβατικές υποχρεώσεις που προέρχονται από τη συνεργασία της με υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημόσιου τομέα
 • Συμβατικές υποχρεώσεις που προέρχονται από τη συνεργασία της με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Απαιτήσεις και υποχρεώσεις των σπουδαστών, προμηθευτών, συνεργατών και εργαζομένων, οι οποίοι συναλλάσσονται με τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.

Δήλωση Συμμόρφωσης της ΝΕΑ ΓΝΩΣΗΣ Α.Ε.

Δηλώνεται η δέσμευση της ΝΕΑ ΓΝΩΣΗΣ Α.Ε  για τη συμμόρφωση με τις εξής απαιτήσεις και πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • επεξεργασία των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για νομικούς και κανονιστικούς σκοπούς ή για έννομους σκοπούς της
 • παροχή διαφανούς πληροφόρησης προς τα φυσικά πρόσωπα για τους τρόπους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από ποιους υπόκεινται επεξεργασία
 • δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία, μόνο σχετικών και απαραίτητων προσωπικών δεδομένων
 • τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • επεξεργασία ακριβών και επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων
 • τήρηση μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για νομικούς και κανονιστικούς λόγους και για έννομους σκοπούς της εταιρείας.
 • συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ασφάλειας
 • σεβασμός των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και παροχή των απαραίτητων μέσων διευκόλυνσης για την απρόσκοπτη άσκησή τους
 • μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ, μόνον όταν τηρούνται οι προβλέψεις του Κανονισμού
 • υιοθέτηση των απαιτήσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
 • ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού στα ανωτέρω, ώστε να τηρούνται αποτελεσματικά
 • έλεγχος αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και συνεχής βελτίωσή τους
 • αξιοποίηση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην πληροφορική για την πρακτική εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • υιοθέτηση προαιρετικών πιστοποιήσεων και κωδίκων δεοντολογίας σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα

Δραστηριότητα της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Α.Ε

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ δραστηριοποιείται στα πλέον σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης και εκπαίδευσης έχοντας σαν στόχο μέσα από επιδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την κάλυψη των κενών θέσεων στην αγορά εργασίας αλλά και την άρτια, επίκαιρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

 • Τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων:
 • Οικονομίας Διοίκησης
 • Παιδαγωγικών
 • Υγείας & Πρόνοιας
 • Τουρισμού & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξένων Γλωσσών
 • Πληροφορικής – Εξειδικευμένα Προγράμματα Πληροφορικής
 • Εξειδικευμένων Σεμιναρίων (Προσωπικό Ασφαλείας – ΚΕ.ΜΕ.Α., Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ., Τεχνικοί Ασφαλείας κά)

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και παροχή των πλέον σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αμφίδρομης και εξατομικευμένης επικοινωνίας, στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργασιακής τους αποκατάστασης.

Η επιχειρηματική δράση της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ επεκτείνεται και στην αέναη προσπάθειά της να λειτουργεί πρωτίστως, ως κοινωνικά ευαίσθητος φορέας. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και συμμετέχουμε ενεργά σε προσπάθειες υποστήριξης όλων των εργαζομένων ή μη, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και των επιχειρήσεων.

 

 Κατηγορίες Φυσικών Προσώπων

 

 Κατηγορίες Δεδομένων Φυσικών Προσώπων
·        Σπουδαστές·        Ενήλικοι Καταρτιζόμενοι

·        Εργαζόμενοι (διδάσκοντες/διοικητικοί)

·        Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

·        Εξωτερικοί συνεργάτες/ Προμηθευτές

·        Τρίτοι

·        Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ κ.λπ.)·        Βασικά Στοιχεία Φυσικού προσώπου (τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, κ.λπ.)

·        Οικονομικά στοιχεία (π.χ. IBAN, μισθοδοσία, ένσημα, κ.λπ.)

·        Δεδομένα σπουδών, βεβαιώσεις, πτυχία

·        Δεδομένα βιογραφικού σημειώματος και εκπαιδεύσεων (π.χ. CV, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων)

 

Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

Η Νέα Γνώση καθορίζει τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και καταρτίζει το σχετικό Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Όταν υπάρχει κάποια κρίσιμη αλλαγή, το Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας επικαιροποιείται και κάθε νέα έκδοσή του εγκρίνεται από την διοίκηση της Νέας Γνώσης.

Προωθητικές ενέργειες και Ιστοσελίδα

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπο σας. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας(referrals), ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Χρήση του Ιστότοπου της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

Επιπροσθέτως όταν επισκέπτεστε τον ισότοπό μας, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται. Με τις παρούσες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επιθυμούμε να τονίσουμε τη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και να διευκρινίσουμε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Τηρούμε τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

 Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων σας από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε, για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με email ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των υπηρεσιών της ΝΕΑ ΓΝΩΣΗΣ . Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί (α) η παροχή των υπηρεσιών που αιτείστε μέσω του website ή δια ζώσης, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online courses e-learning και  η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης και τιμολόγησης των υπηρεσιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, (β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ιδιαίτερα μέσω του website, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων.  Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Επίσκεψη στον ιστότοπο

Αρχεία καταγραφής

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστοτοπό μας, τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

 • Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
 • η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
 • τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
 • η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
 • τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα

 Cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστοτοπό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Google Analytics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων που προσφέρει η Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει πώς ο χρήστης τη χρησιμοποιεί. Οι πληροφορίες που εξάγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας γενικά θα μεταδοθεί και θα αποθηκευτεί από την Google σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση σας IP θα περικοπεί από την Google, αλλά μόνο εντός τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία σχετικά με Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης ΙΡ διεύθυνση αποστέλλεται και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Για λογαριασμό του παρόχου του ιστοτόπου η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να εκτιμήσει τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας, για να συνθέσει αναφορές για τη δραστηριότητα του ιστοτόπου για τους διαχειριστές του ιστοτόπου και για να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη διαδικτυακή χρήση στον πάροχο της ιστοσελίδας.

Η Google δεν σχετίζει την ΙΡ διεύθυνση που μεταδίδεται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας με άλλα στοιχεία που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησής σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων της Google Analytics, επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες:

Διαφήμιση( Google Tag/ Facebook pixel)

Χρησιμοποιούμε επίσης την Google Remarketing, μια διαφημιστική υπηρεσία της Google σύμφωνα με την οποία προηγούμενοι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να λάβουν στοχευμένη διαφήμιση. Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών με τη Google AdWords. Αν έχετε συμφωνήσει η Google να συνδέει το διαδικτυακό ιστορικό και το ιστορικό πλοήγησης με τον λογαριασμό σας της Google, η Google χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον λογαριασμό Google μαζί με στοιχεία της Google Analytics για να προσωποποιήσει τη διαφήμιση και για να δημιουργήσει στοιχεία στοχευμένων ομάδων για επαναληπτική διαφήμιση μεταξύ συσκευών.

Χρησιμοποιούμε την διαφημιστική υπερεσία του Facebook και το Facebook Pixel σύμφωνα με την οποία προηγούμενοι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να λάβουν στοχευμένη διαφήμιση. Χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών μέσω της πλατφόρμας Facebook Business Manager.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες τρίτες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της για την υλοποίηση των υπηρεσιών και λειτουργιών της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Τα άτομα που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα θα είναι εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες που συνεργάζονται με αυτή ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εξής:

 • πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας,
 • ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (φορητότητα)
 • διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι ημιτελή ή ανακριβή, ή
 • διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Σε περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση nea-gnosi@nea-gnosi.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ , είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης

Η συγκατάθεση του υποκειμένου είναι αναγκαία για να μπορεί η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ να επικοινωνεί και να επεξεργάζεται τα στοιχεία του. Χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου δεν θα μπορέσει η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ να αποθηκεύσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώνει. Το υποκείμενο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναιρέση την συγκατάθεση του και να ζητήσει την αλλαγή των στοιχείων του ή την διαγραφή του. Επίσης, το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει την συγκατάθεσή του εφόσον δεν είναι σύμφωνος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση nea-gnosi@nea-gnosi.gr.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr