Ιατρικός Τουρισμός

Voucher 25-29

Voucher 25-29

14

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”

 

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Αφορά συνολικά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει πρόγραμμα:

 • Θεωρητικής Κατάρτισης 80 ωρών με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.550€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εκπαιδευτικό επίδομα 2.280€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας (ΛΥΚΕΙΟ/ΙΕΚ) εκπαίδευσης.
 • Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών – 25 ημερομίσθια ανά μήνα – καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. Για τους Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών:

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ό όχι.

 1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για τους Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών:

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ό όχι.

 1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

 

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
 3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ