Ιατρικός Τουρισμός

Voucher 29-64

Voucher 29-64

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Η δράση αφορά 16.620 άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 29 έως 64 ετών με πρακτική άσκηση στους τομείς :

 1. Κατασκευαστικό – Τεχνικό κλάδο
 2. Ανακύκλωση – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
 3. Νέες Τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.600 €
 • Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευομένων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: Κατασκευαστικός – Τεχνικός και Ανακύκλωσης Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

 1. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ), κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Β. Για τις ομάδες ωφελούμενών του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών:

 1. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 1. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

 • Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 • Ο χρόνος ανεργίας
 • Η ηλικία
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

 

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ