Ιατρικός Τουρισμός

ΝΕΟ VOUCHER 29-64 (2014)

ΝΕΟ VOUCHER 29-64 (2014)

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Η δράση αφορά 16.620 άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 29 έως 64 ετών με πρακτική άσκηση στους τομείς :

1. Κατασκευαστικό – Τεχνικό κλάδο

2. Ανακύκλωση – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

3. Νέες Τεχνολογίες

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

·         Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

·         Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.600 €

·         Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

·         Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

·         Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευομένων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: Κατασκευαστικός – Τεχνικός και Ανακύκλωσης Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ), κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 

Β. Για τις ομάδες ωφελούμενών του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών:

i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

·         Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)

·         Ο χρόνος ανεργίας

·         Η ηλικία

·         Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

 

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ