Ιατρικός Τουρισμός

Εφαρμοσμένα Θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Ελεγκτική Προσέγγιση

Εφαρμοσμένα Θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Ελεγκτική Προσέγγιση

Σύντομη περιγραφή – Στόχος:

Παρουσίαση σε εφαρμοσμένη βάση των σημαντικότερων ενοτήτων/άρθρων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) . Αναλύονται οι συνηθισμένες προσαρμογές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ σε αντιδιαστολή με τα ελληνικά πρότυπα , όπως και σύνθετες περιπτώσεις κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στα ΔΛΠ που κρίνονται χρήσιμα ως προς τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, ανά περίπτωση, αναπτύσσονται συζητήσεις για την καλύτερη δόμηση του Συστήματος Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου που αφορά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Απευθύνεται σε στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ασώματα πάγια – Intangible Assets  ΔΛΠ 38. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  ΔΛΠ 16.

Μισθώσεις. Αναγνώριση (λειτουργική – χρηματοδοτική),

Δάνεια (ομολογιακό δάνειο σταθερού επιτοκίου), δάνεια μεταβλητού επιτοκίου  (ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7) .

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων  ΔΛΠ 36.

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  ΔΛΠ 39.

Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις επιχειρήσεων  ΔΛΠ 38, ΔΠΧΑ 3.

Υπολογισμός υπεραξίας  ΔΠΧΑ 3.

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας  ΔΛΠ 36.

Έσοδα από συγγενείς εταιρείες  ΔΛΠ 28 .

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου  ΔΛΠ 27 + 28, ΔΠΧΑ 3.

Πλήρης ενοποίηση  ΔΠΧΑ 3.

Κατανομή τιμήματος εξαγοράς και υπολογισμός υπεραξίας (PPA & goodwill)  ΔΠΧΑ 3.

Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  ΔΛΠ 28, ΔΠΧΑ 3.

Καταστάσεις ταμειακών ροών  ΔΛΠ 7.

Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή  ΔΛΠ 12.

Διανομή κερδών  –  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  ΔΛΠ 10.

Αναγνώριση εσόδων  ΔΛΠ 18.

Επενδύσεις σε ακίνητα  ΔΛΠ 40.

Συναλλαγματικές διαφορές  ΔΛΠ 21.

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  ΔΛΠ 19.

 

Οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Διάρκεια σεμιναρίου 20 ώρες

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr