Ιατρικός Τουρισμός

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σήμερα, οι γνώσεις μηχανογράφησης σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποτελούν εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας των Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη ειδικότητα οδηγεί σε ένα επάγγελμα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον.

Με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή σου ως Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, θα είσαι σε θέση να εφαρμόζεις τη λογιστική επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και του εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού.

Ειδικότερα, θα μάθεις:

 • να εφαρμόζεις τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης.
 • θα συγκεντρώνεις, ελέγχεις, κωδικοποιείς και εκδίδεις τα παραστατικά λογιστηρίου και να εκτυπώνεις τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση που αφορά στην οικονομική κίνηση της επιχείρησης στην οποία εργάζεσαι.

Στην ουσία, συνδυάζεις δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων: Γνώση λογιστικής και επιδεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων λογισμικών Η/Υ.

 

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου της «οικονομικής υποστήριξης» της επιχείρησης, επικεντρώνει τη δράση του στο να:

 • Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας (επιχείρησης).
 • Καταχωρεί τα προαναφερθέντα παραστατικά στον Η/Υ (ηλεκτρονική αρχειοθέτηση).
 • Συμμετέχει στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.
 • Εφαρμόζει την αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΓΛΣ).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως.
 • Ακολουθεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των Η/Υ και χρησιμοποιεί εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα.

 

Ασχολείται με την διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα:

 

 • Εφαρμόζει στην πράξη τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας (επιχείρησης).
 • Συμμετέχει στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.
 • Ενημερώνει υπεύθυνα το φορολογούμενο επιχειρηματία για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.
 • Ελέγχει τα βιβλία και κάθε οικονομική κατάσταση, με σκοπό να πληροφορήσει τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας (επιχείρησης).

 

Μαθήματα

Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ

Δίκαιο Ι,ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τεχνική Συναλλαγών

Marketing

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Φορολογική Πρακτική

Λογιστική των Εταιρειών

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Λογιστική Κόστους Ι,ΙΙ

Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι,ΙΙ

Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)

Λογιστικές Εφαρμογές Ι,ΙΙ

Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία

Φορολογία Κεφαλαίου – Κίνητρα Επενδύσεων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – H/Y)

Επαγγελματικά καθήκοντα

Η ειδικότητα βασίζεται στις εξειδικευμένες γνώσεις:

 • της επιστήμης της Γενικής Λογιστικής, Λογιστικής Εταιρειών και Λογιστικής Κόστους.
 • της ισχύουσας εκάστοτε φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας και των τεχνικών διαδικασιών εφαρμογής τους από τις οικονομικές μονάδες
 • της χρήσης και λειτουργίας του Η/Υ και εξειδικευμένου λογιστικού λογισμικού

Το Στέλεχος του Φοροτεχνικού Γραφείου είναι εκείνο που εφαρμόζει, με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους κανόνες και διατάξεις της Λογιστικής καθώς και τις διατάξεις της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Απασχολείται ειδικά με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε τεχνικής η άλλης διαδικασίας που αφορά την εφαρμογή του φορολογικού, ασφαλιστικού, εργατικού ή λογιστικού νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο)
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσης
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού
 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) καθώς και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Συντάσσει όλες τις καταστάσεις, δηλώσεις σημειώματα έντυπα και στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη φορολογική και εργατική νομοθεσία ως και την νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης ( Φ.Π.Α- Φ.Μ.Υ.- Κ.Β.Σ. κλπ)
 • Διεκπεραιώνει και χειρίζεται τα θέματα των Ασφαλιστικών ταμείων της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 • Συγκεντρώνει, ελέγχει, κωδικοποιεί και εκδίδει τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας
 • Καταχωρεί τα προαναφερθέντα παραστατικά στον Η/Υ
 • Ελέγχει την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών στον Η/Υ
 • Ελέγχει τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται να πληροφορήσει τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας.

Καριέρα

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου τοποθετείται στα Τμήματα και Διευθύνσεις διαφόρων Μονάδων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα. Αναλυτικότερα, οι τομείς στους οποίους μπορείς να εργαστείς, περιλαμβάνουν:

 • Τράπεζες
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Τομείς Εμπορίου
 • Ναυτιλία και Τουρισμός
 • Βιομηχανίες
 • Πολυεθνικές Εταιρίες
 • Επίσης μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr