Ιατρικός Τουρισμός

Marketing

Marketing

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Προγραμματισμός, η Οργάνωση, ο Έλεγχος, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Διαφήμιση, και οι Πωλήσεις είναι τομείς που συνθέτουν το κομμάτι της «Οικονομίας & Διοίκησης». Αναμφισβήτητα είναι ένας εργασιακός τομέας τεράστιας σημαντικότητας για την αγορά.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στα Τμήματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εμπορικής έρευνας ή σε εταιρείες ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών τιμολόγησης, προώθησης και διανομής. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης από την πιο μικρή ως την μεγαλύτερη– στηρίζεται στην ικανότητα και αποτελεσματικότητα των στελεχών της.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του σήμερα στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες ειδικότητες στους απαιτητικούς τομείς της Οικονομίας και Διοίκησης. Το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σε συνδυασμό με το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό, οι – σταθερής αξίας- σπουδές σε αυτούς τους τομείς στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ παίρνουν άλλη αξία. Μπορεί η Τεχνολογία να αναπτύσσεται ραγδαία, οι «κλασσικές» όμως σπουδές στήριξης της ραχοκοκκαλιάς μιας επιχείρησης, παραμένουν αναντικατάστατες.

 

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Οι Τομείς Σπουδών του ΙΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στην Διοίκηση και Οικονομία, είναι αναμφισβήτητα η νέα πρόταση για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα. Ο ειδικός MARKETING, απαραίτητο στέλεχος κάθε επιχείρησης, εφοδιάζεται με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Αναλάβει διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά.
 • Εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης προϊόντων.
 • Επιλέγει τη διαφήμιση και προβολή των προϊόντων, σε συνεργασία με το διαφημιστικό τμήμα και λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό.
 • Εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της εταιρικής ταυτότητας.

 

Επαγγελματικά καθήκοντα

 • Πραγματοποιεί ή επιμελείται την πραγματοποίηση της προκαταρκτικής έρευνας:
 1. i) με τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, ανάλυση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων στηριζόμενος στο εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης της επιχείρησης (λ.χ. λογιστήριο, υπηρεσίες παραγωγής, πωλήσεων κ.λ.π.) και
 2. ii) με τη συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, επεξεργασία, αποθήκευση και παρουσίαση στοιχείων, που αντλεί από πηγές που βρίσκονται εκτός επιχειρήσεως όπως: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμούς, εταιρείες ερευνών marketing, επαγγελματικές ενώσεις, ελληνικά και ξένα περιοδικά, διάφορες εξειδικευμένες εκδόσεις κ.λ.π.
 • Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στατιστικές οικογενειακών προϋπολογισμών, διαφημιστικών μέσων, αγοραστικής κίνησης και ικανότητας του καταναλωτικού κοινού, παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών, των καταναλωτών, των ενδιάμεσων κ.λ.π.
 • Εξάγει ποσοστά και καταρτίζει αριθμοδείκτες.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό δειγματοληψιών και πραγματοποιεί δειγματοληψίες.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη των ερωτηματολογίων της έρευνας.
 • Πραγματοποιεί τεστ λειτουργικότητας των ερωτηματολογίων σε πραγματικές συνθήκες.
 • Συλλέγει στοιχεία με τις μεθόδους της προσωπικής συνέντευξης, τηλεφωνικής κλήσης, ταχυδρομείου, συλλογικής συζήτησης, διαρκούς απογραφής. παρατήρησης κ. λ. π.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και επίβλεψη της διεξαγωγής ερευνών marketing που πραγματοποιούνται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από εξειδικευμένο φορέα, εκτός επιχειρήσεως.
 • Παρακολουθεί καθημερινά και επιμελείται για την αναλογική αντιπροσώπευση του δείγματος κατά τάξη, ηλικία κ. λ. π., κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, με τη βοήθεια του Η/Υ, αναλύει τις απαντήσεις τους και εξάγει συμπεράσματα με ποσοστιαίες αναλογίες.
 • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας με την χρήση λόγου, διαγραμμάτων, σχημάτων κ. λ. π.
 • Συντάσσει και παρουσιάζει στον προϊστάμενό του συμπεράσματα και προτάσεις / εισηγήσεις με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας.

 

Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του «Μείγματος Marketing».

 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις μεταβλητές:

α) προϊόν, β) τιμή, γ) χρησιμοποιούμενα κανάλια διανομής, δ) χρησιμοποιούμενα μέσα προώθησης

 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν να ληφθούν αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους των αποθεμάτων, την αποτίμησή τους, την κυκλοφορία τους καθώς και τον προσδιορισμό του τύπου αποθεμάτων.
 • Εποπτεύει/ Συμμετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών του σχεδίου διανομής.
 • Εποπτεύει/ Συμμετέχει στην εκτέλεση των διαδικασιών λήψης – προώθησης παραγγελιών.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση των διαδικασιών, εξωεργοστασιακής μεταφοράς, τοποθέτησης των προϊόντων, εσωτερικής μεταφοράς, αποθήκευσης εντός του εργοστασίου, εξυπηρέτησης της πελατείας, συσκευασίας, παραλαβής ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή, και φόρτωσης των προϊόντων.
 • Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για την κίνηση των καναλιών διανομής.
 • Συντάσσει τους πίνακες που αφορούν την κίνηση του δικτύου διανομής.

Συμμετοχή στον Καθορισμό Πολιτικής Πωλήσεων.

 • Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που εκφράζουν: το μέγεθος και τις τάσεις της αγοράς καθώς και τους λόγους, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο όπου ο καταναλωτής αγοράζει.
 • Συγκεντρώνει, καταγράφει, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που εκφράζουν, τις πωλήσεις των ανταγωνιστών, το μερίδιο αγοράς που κατέχουν, τα ισχυρά και ασθενή τους σημεία σε σχέση με την ικανοποίηση των καταναλωτών, τα ισχυρά και ασθενή τους σημεία σε σχέση με την επιχείρηση.
 • Χρησιμοποιεί τις τεχνικές και μεθόδους προβλέψεων για Την προσέγγιση διαφόρων παραγόντων απαραίτητων στον καθορισμό της πολιτικής πωλήσεων.
 • Επικουρεί τον Υπεύθυνο marketing στην προετοιμασία και εκτέλεση προγραμμάτων εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, εξασφαλίζοντάς του τις πληροφορίες που του είναι αναγκαίες.

 

Συμμετοχή στην Υλοποίηση του Σχεδίου Προώθησης Πωλήσεων.

 • Πραγματοποιεί έρευνες διαφημιστικών μέσων και εξασφαλίζει στον Υπεύθυνο marketing τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την επιλογή των μέσων διαφήμισης, τον προσδιορισμό της χρονικής κατανομής τους, το σχεδιασμό των διαφημιστικών μηνυμάτων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικής εκστρατείας.
 • Πραγματοποιεί επαφές με τη διαφημιστική εταιρεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της διαφημιστικής εκστρατείας.
 • Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που αναφέρονται στα δυνατά και αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών στην προώθηση πωλήσεων.
 • Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
 • Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του για το συντονισμό όλων των μέσων προώθησης των πωλήσεων.

 

Συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τα κανάλια πώλησης.

 • Γνωρίζει το είδος των καναλιών διάθεσης των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει στοιχεία που επιτρέπουν

α) να πραγματοποιείται ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος διανομής,

β) να διαπιστώνεται η θέση του ανταγωνισμού ως προς τα κανάλια πώλησης,

γ) να προσδιορίζονται: οι χρηματοπιστωτικές δυνατότητες της επιχείρησης, οι τρόποι συναλλαγών και η δυνατότητα πιστοδότησης κάθε πελάτη.

 

Συμμετοχή στη λειτουργία του τομέα πώλησης.

Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει:

 • στοιχεία όγκου και άλλων χαρακτηριστικών των πωλήσεων που επιτρέπουν στον Υπεύθυνο του Marketing να οργανώσει ορθολογικά και αποτελεσματικά το τμήμα πωλήσεων.
 • στοιχεία που περιέχονται, στα δελτία παραγγελιών, στις καρτέλες πελατών, στις καταστάσεις υπολοίπων, στις εκθέσεις πωλητών κ. λ. π. και επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Marketing να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων.
 • τηρεί στατιστικούς πίνακες που παρουσιάζουν τις πωλήσεις κατά προϊόν, κατά γεωγραφική περιοχή, κατά χρονικές περιόδους, κατά πωλητή κ. λ. π.
 • καταρτίζει διαγράμματα που εμφανίζουν τις εξελίξεις των πωλήσεων.

 

Συμμετοχή στον καθορισμό τιμής πώλησης και πολιτικής τιμών της επιχείρησης.

 • Συγκεντρώνει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον καθορισμό πολιτικών και τακτικών τιμολόγησης και συγκεκριμένα εκείνα που προσδιορίζουν:
 • Το κατά μονάδα κόστος του προϊόντος
 • Την τιμή που επικρατεί στην αγορά από τον ανταγωνισμό για ομοειδή προϊόντα.
 • Το επίπεδο των τιμών
 • Τη δυνατότητα αλλαγής τους
 • Την πορεία τιμολόγησης στον κύκλο ζωής του προϊόντος
 • Τη σχέση τιμών ενός προϊόντος και σειράς προϊόντων, κ. λ. π.

Συντονισμός των δραστηριοτήτων και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή μετά την πώληση.

Επιμελείται την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης, την χρησιμοποίηση του προϊόντος, παροχής εγγυήσεων για την καλή λειτουργία και απόδοσή του (αν πρόκειται για μηχάνημα), αντικατάστασής του σε περίπτωση υπαίτιας (για την επιχείρηση) βλάβης, εξασφάλισης ανταλλακτικών για τη λειτουργία του, αμέσου επισκευής (service) σε περίπτωση βλάβης του.

 

Καριέρα

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, με την εποπτεία του Υπεύθυνου Marketing, σε εξαρτημένες ή μη εργασίες στα τμήματα και υπηρεσίες που έχουν σαν αντικείμενο τις λειτουργίες του Marketing, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

 

Το «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης (Marketing)» με βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και μέσων, ενεργεί, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος ομάδας για:

 • Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών, με το προϊόν, τον καθορισμό της τιμής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του.
 • Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΩΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003, Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005), Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007).

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΟΠΠΕΠ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΜΕ 150 ΜΟΝΑΔΕΣ Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02)

 

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

 

Δίπλωμα

 

Το IEK ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 – Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

Μαθήματα

Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ

Δίκαιο Ι,ΙΙ

Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ

Τεχνική Συναλλαγών

Marketing

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Δημόσιες Σχέσεις

Επεξεργασία Κειμένου Η/Υ

Έρευνα Marketing

Διαφήμιση – Διαφημιστικά Μέσα

Marketing Λιανικού Εμπορίου – Χονδρεμπορίου και Φυσικής Διανομής

Διοίκηση – Σχεδιασμός Πωλήσεων

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Στρατηγική και Σχεδιασμός Marketing

Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing

Προγραμματισμός Άμεσου Marketing – Προωθήσεων – Δημοσίων Σχέσεων

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Διεθνές Marketing

Marketing Υπηρεσιών

Διοίκηση Marketing

Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – H/Y)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr