Ιατρικός Τουρισμός

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Πρόσκληση 2013)

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Πρόσκληση 2013)

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

 Η δράση θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά:
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Κάθε άνεργος, ηλικίας από 18 έως 29 ετών με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

 1. Έτος κτήσης του πτυχίου.
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)
 3. Βαθμός πτυχίου
 4. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό
 5. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εκ των γλωσσών πουαναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας.
 6. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των

γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Ηλικία υποψηφίου.
 2. Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
 3. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
 4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
 5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 6. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την Διοικητική περιφέρεια Αττικής οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε περίπου 2.700 άτομα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€  για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ:

 • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
 • Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
 • Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων είναι:

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Για απόφοιτους Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

1.Επικυρωμένο αντίγραφο  κτήσης του πτυχίου όπου αναφέρεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός.

 1. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό.
 2. Αντίγραφο  πιστοποιητικού γνώσης πρώτης ξένης γλώσσας.
 3. Αντίγραφο  πιστοποιητικού γνώσης δεύτερης  ξένης γλώσσας.

5.Δημόσιο έγγραφο που να βεβαιώνει το Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

 1. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.
 2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας.

5.Δημόσιο έγγραφο που να βεβαιώνει το Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

 1. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το μητρώο παρόχων και θα τον βρει  στην ειδική ιστοσελίδα  http://www.sete-voucher.gr.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr